GDPR


Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


This website uses Google Analytics, a service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer that enable analysis of how users use this website. The information generated by the cookie about your use of the site (including your IP address) will be transmitted by Google and stored on servers in the United States. Google will use this information for the purposes of evaluating your use of the site and compiling reports on site activity for its operators and for the provision of other services relating to site activity and internet usage in general. Google may also disclose this information to third parties if required to do so by law or if such third parties process this information for Google. Google will not associate your IP address with any other data in its possession. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but please note that if you do so you will not be able to use the full functionality of this website. By using this site, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.