Odkaz Jaromíra Vochaly, sinologa světové úrovně a laskavého člověka

Odkaz Jaromíra Vochaly, sinologa světové úrovně a laskavého člověka
2 / 7 / 2020 Vít Vojta

Dne 25. června 2020 odešel ve věku 92 let přední evropský znalec čínského písma a gramatiky klasické a moderní čínštiny, Jaromír Vochala. Pro své pracovní výsledky se stal špičkou oboru a přes nepřízeň doby i lidí nikdy nepřestal pracovat a obohacovat všechny kolem sebe.

Vochalové, kulturní buditelé z Pobeskydí, jsou prý potomci zbojníka Ondráše z Janovic (1680-1715). I Jaromír Vochala se narodil v Janovicích – Bystrém 24. září 1927. Když navštěvoval Měšťanskou školu ve Frýdlantu nad Ostravicí, spadala naše země už pod Třetí říši. Téměř osudnou se mu stala německá razie u odlehlého janovického seníku, v němž Vochalové schovávali zraněného partyzána z Brigády Jana Žižky, operující v protektorátních Beskydech a na Slovensku. Tehdy je pohotově zachránila jeho starší sestra a vojáci wehrmachtu seník neprohlédli.

 

Vystudoval Obchodní akademii v Českém Těšíně a během vojenské služby dostal nabídku studovat v Číně zahraniční obchod. Po příjezdu tam, v roce 1952, však pochopil, že nikoliv obchod, ale čínský jazyk je jeho osudem. Následující rok jej přezkoušel sám zakladatel moderní české sinologie, Jaroslav Průšek. Průšek budoval českou sinologickou školu z ničeho a tehdy v hotelu Peking, jediném pekingském standardním hotelu té doby, zkoušel Vochalu mnoho hodin, než jej doporučil na studium filologie.

 

Jaromír Vochala pak od roku 1960 vyučoval a vědecky pracoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, na Katedře věd o zemích Asie a Afriky. S jeho paní Wang Ruzhen (Wang Žu-čen 王如珍) Vochalovou tam za následujících třicet let vychoval stovky čínštinářů.

 

Během působení na katedře věd o zemích Asie a Afriky se ve své pedagogicko-vědecké činnosti zabýval především současnou a klasickou čínštinou z hlediska teoretické a aplikované lingvistiky, se zvláštním zřetelem k jejich grafickému systému. Této problematice věnoval řadu vědeckých studií a článků, publikovaných u nás i v zahraničí.

 

V rámci fakultního úkolu „Teoretický a aplikovaný výzkum hlavních jazyků Asie a Afriky“ se intenzívně věnoval zdokonalování metodických postupů v jazykové výuce a spolu s manželkou vytvořili řadu inovovaných učebních textů. Kromě prací ve vědecko-pedagogické oblasti se zabýval i překladatelskou činností. Zpočátku překládal prozaická díla současných čínských spisovatelů, později pak i starou čínskou poezii.

 

Stěna hnoje se omítnout nedá

Politické důsledky nesouhlasu se „vstupem“ vojsk Varšavské smlouvy dopadly po roce 1970 i na Vochalu. Mohl sice dále učit, ale na dalších dvacet let mu byl znemožněn kvalifikační postup. A to i přes jeho nezpochybnitelnou erudici a práci úrovně docenta a profesora. Tehdy vládla pražské orientalistice „komunistická novinářka” Marcela Kubešová, která na univerzitě zcela zmrazila obor indologie a sinologii posunovala dobově doleva, k marxistické politologii.

 

Vochala tak byl jmenován docentem až po revoluci, v roce 1990, kdy už začínala pražskou sinologii pomalu vést Olga Jirková - Lomová, jejíž individuální výuce ve vlastních konzultačních hodinách musel Jaromír Vochala v sedmdesátých letech věnovat tolik času.

 

Po více méně vynuceném odchodu do důchodu byl Jaromír Vochala dost odříznut od svého sinologického světa kolem Univerzity Karlovy. Zahraniční odborníci jej na jeho původním pracovišti následující léta už hledali marně. Všechny tyto peripetie a podivné lidské projevy bral nicméně Jaromír Vochala s nadhledem  a odkazoval se na svůj oblíbený citát z Konfucia: „Ze shnilého dřeva se reliéf nevyřeže a ani stěna hnoje se omítnout nedá” (朽木不可雕也, 粪土之墙不可杇也xiu mu bu ke diao ye, fen tu zhi qiang bu ke wu ye).

 

K Vochalově mezinárodnímu věhlasu dlužno dodat, že ještě v létě 2017, když mu bylo devadesát let, se mě na něj ptal profesor Ralph Kauz z bonnské univerzity a sám připomněl, že v případě nejasností sáhnou i dnes v Německu po Vochalově Gramatice klasické čínštiny (VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Ruzhen [Klaus Kaden (Bearb): Einführung in die Grammatik des klassischen Chinesisch, 1. Aufl.  Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1990, 155 s.]. 

 

Kdo si vybere čínštinu, má celý život co dělat

Jaromír Vochala tak dalších dvacet pět let intenzivně a úspěšně pracoval doma v jeho bytě na Spořilově. Jeho nucený odchod do penze tak uškodil hlavně pozdějším studentům a odborné veřejnosti. Za Čínsko-český a česko-čínský slovník (Praha: Nakladatelství LEDA, 2003, 616 s.) obdržel čestné uznání Slovník roku. Za překlad souborného Konfuciova díla (Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Academia, Edice Orient, sv. 3., 2009), získal od komise Akademie věd titul DSc. K jeho Zpěvům od Žluté řeky (starověká čínská Kniha písní), přeložil ještě dílo geniálního básníka Čchü Jüana (Z Čchuských písní, Praha: BB/art, 2004).

 

V říjnu 2017 mu za jeho rozsáhlou vědeckou a pedagogickou činnost ministr kultury udělil ocenění pro „Přátelé českého umění (Artis Bohemiae Amicis)“. Devadesátiletý Jaromír Vochala tehdy v Nosticově paláci s ministrem porozprávěl o Konfuciovi, jehož kompletní odkaz přeložil a interpretoval.

 

Vochalovy práce se vyznačují překladatelskou přesností, založenou na hlubokém porozumění čínskému jazyku. Jeho tvůrčí nadšení, systematičnost a profesionalita jsou nám ostatním celoživotní inspirací. Kdysi mi, se svým obvyklým lehkým úsměvem a zahleděním do dálky, řekl že, „kdo se rozhodne pro čínštinu, má celý život co dělat“.

 

Jaký byl jeho životní recept?

Jeho receptem na celoživotní radost z práce je tak nejspíše jeho neutuchající nadšení pro obor a pokorná píle, spojené se schopností zasmát se příliš expanzivním ambicím některých malých duší kolem.

 

Vždy uměl pomáhat a vysvětlovat, zvláště svým studentům. Až jednou v devadesáti, když jsem na něj zase dotíral s otázkou gramatických jevů v zenových „Deseti obrazech krocení krávy“ mi řekl: „Ale pane kolego, já už jsem to všechno zapomněl“.

Myslím, že to byla stejně jen jeho obvyklá humorná nadsázka.

 

Vít Vojta, žák Jaromíra Vochaly

 

 

 

Životní dílo a odborná činnost Doc. PhDr. Jaromíra Vochaly, DSc.:

 

Pedagogická činnost

V oboru sinologie: úvod do studia sinologie, čínský jazyk, teorie čínského jazyka, úvod do četby odborných textů, interpretace textů a pramenů, klasická čínština, překladatelská a tlumočnická cvičení.

 

V oboru japanologie: klasická čínština.

 

V oboru koreanistika: čínština

 

Vedení seminářů a diplomových prací na sinologii, oponent a konsultant diplomových a kandidátských prací í na jiných oborech

 

Kurz češtiny pro cizince (1958-60 při VŠE)

 

Tlumočnická a překladatelská cvičení z českého jazyka na Pekingském jazykovém institutu (1 sem. 1985/6)

 

Vedoucí oboru sinologie

 

Dlouholetý vedoucí komise pro modernizaci jazykové výuky na katedře věd o zemích Asie a Afriky

 

Autor a spoluautor řady skript a učebních textů, audiovizuálních a audioorálních pomůcek

 

Člen komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru orientalistika (1981)

 

Člen oborové rady doktorského PGS (komise pro obhajobu disertačních prací v oboru jazyky zemí Asie a Afriky (od r. 1994)

 

Člen oborové rady studijního programu „Jazyky zemí Asie a Afriky“ (od r. 2000)

 

Člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie (od r. 2003)

 

Člen komise Akademie věd České republiky pro obhajobu disertací v oboru orientalistika – kombinace (od r. 2010)

 

Vědecko-výzkumná činnost

Oblast teoretické lingvistiky: gramatika, syntax, lexikografie čínského jazyka

 

Gramatologie: systém čínského ideografického písma; jednotky čínského jazyka na grafolingvistické rovině

 

Oblast aplikované lingvistiky: modernizace jazykové výuky na sinologii, nové metodické postupy ve výuce čínského jazyka a písma

 

Filologie: analýza textů klasické čínštiny

 

Řešitel úkolu F 85, F 66 Teoretický a aplikovaný výzkum hlavních jazyků Asie a Afriky

 

Koordinátor resortního úkolu X-01 – Výukové programy pro didaktickou techniku

 

Participace na SPZV IX - 6-7, DÚ 3, Kulturní dědictví národů Asie a Afriky jako součást světové kultury

 

Autor několika desítek původních prací publikovaných doma i v zahraniční (ČLR, USA, Polsko, Německo)

 

1969 - kandidátská disertace Synchronní charakteristika čínského znakového písma (nepublikováno)

 

1977 přednáška na mezinárodní konferenci na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK v Praze o výuce orientálních jazyků

 

Vybrané publikace

Poznámka k přepisu jména v čínštině: Jméno Jaromír Vochala je v čínských znacích uvedeno ve dvou podobách:

 

1) 雅· 沃哈拉  (Ya. Wohala – ve znacích podle čínské transliterace),

 

2) 吴和 (Wu He – znaková podoba jména v době studia na Pekingské univerzitě)

吴和, 热烈欢迎中国的拼音字母.  In文字改革拼音方案草案讨论集. 第一辑. 北京 : 文字改革出版社, 1957. [ VOCHALA, Jaromír (Wu He). Vřele vítáme  čínskou abecedu Pinyin. In: Sborník diskusních příspěvků k návrhu čínské abecedy, 1. sv. Peking: Vydavate1ství Reforma písma, 1957, s. 181-182, 2 s.

 

VOCHALA, Jaromír. A Contribution to the Problem of Delimiting Grammatical and Lexical Meaning of Elementary Linguistic Units in Chinese.  In: Archiv Orientální 32. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964, s. 403 – 427

 

VOCHALA, Jaromír. Modernizace jazykové výuky, její předpoklady a perspektivy na katedře věd o zemích Asie a Ariky Filosofické fakulty Karlovy university. In: Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV, ročník V, č. 1, 1964, s. 26-30

 

VOCHALOVÁ, Žu-čen – VOCHALA, Jaromír. Čínská konverzace I., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 76 + 36 s.

 

VOCHALOVÁ, Žu-čen – VOCHALA, Jaromír. Čítanka čínských novinových textů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 89 s.

 

VOCHALOVÁ, Žu-čen – VOCHALA, Jaromír. Čínská konverzace I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967, 80 + 40 s.

 

VOCHALA, Jaromír. Čínská osobní jména. In: Nový Orient 5. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1967, s. 146-147

 

VOCHALA, Jaromír.  Some Remarks on the Analysis of Chinese Characters. In: Monumenta  Serica, Journal of Oriental Studies, Vol. XXVI. Los Angeles: Monumenta Serica Institute at the University od California, 1967, s. 42-46

 

VOCHALA, Jaromír. On the Nature of Chinese Characters. In: Charles University on Far Eastern Culture. Praha: Universita Karlova, 1968, s. 117-148

 

NOVÁK, Miroslav – VOCHALA, Jaromír. The Problem of Effective Character-writing. In: Charles University on Far Eastern  Culture.  Praha: Universita Karlova, 1968, s. 103-116

 

KALOUSKOVÁ, Jarmila – VOCHALA, Jaromír. Čínština o sobě a čínština pro nás.  In: Nový Orient 5, 1970, s. 144-148

 

VOCHALA, Jaromír. A Remark to the Synchronic Analysis of Chinese Writing. In: Papers presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7-13. September 1969. Roma: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente – Napoli: Instituto Universitario Orientale. 1971, s. 257-263

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Kurs současné čínštiny I - textová část. Praha: Universita Karlova, 1971, 317 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Kurs současné čínštiny II – mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, 174 s.

 

VOCHALA, Jaromír. Formal Aspects of the Chinese Graphemic System. In: New Methods of Analysis in Oriental and African Studies. Studia  Orientalia Pragensia V. Praha:  Charles University, 1972, s. 25-36

 

VOCHALA, Jaromír – NOVÁK, Miroslav – PUCEK, Vladimír. Úvod do čínského, japonského a korejského písma I – Vznik a vývoj. 1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 2. vyd. 1989, 132 s.

 

VOCHALA, Jaromír – NOVÁK, Miroslav – PUCEK, Vladimír.  Úvod do čínského, japonského a korejského písma II - Praktický kurs. 1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 2. vyd. 1989, 250 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Úvod do gramatiky klasické čínštiny, 1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976, 132 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Ruzhen [Klaus Kaden (Bearb). Übers.: Romana Altman]: Einführung in die Grammatik des klassischen Chinesisch, 1. Aufl.  Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1990, 155 s. 

 

VOCHALA, Jaromír. Specificity of Monosyllabic Denominations in Chinese Semantic and Graphemic Systems. In: Asian and African Lingusistic Studies, Studia Orientalia Pragensia, Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 157-202, 46 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Základní kurs současné čínštiny I, 1. vyd. Praha:  Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 2. vyd. 1988, 188 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Základní kurs současné čínštiny II, 1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 2. vyd. 1988, 195 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Základní kurs současné čínštiny III, 1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 2. vyd. 1988, 190 s.

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Základní kurs současné čínštiny IV. Audioorální kurs, 1. vyd. Praha:  Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 2. vyd. 1988, 235 s.

 

VOCHALA, Jaromír. The Specific Features of Chinese Characters and Some of the Problems Involved in their Reform. In: Archiv Orientální 49. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1981, s. 45–54

 

VOCHALA, Jaromír. Metodické inovace v jazykové výuce na katedře věd o zemích Asie a Afriky.  In: Modernizace výuky a didaktická technika, Bulletin FF UK 2/1981-1982, s. 24-28,

 

VOCHALA, J. (editor): Asian and African Linguistic Studies II, Studia Orientalia Pragensia XIV, Praha: Univerzita Karlova 1985

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Some Remarks Towards New Phraseological Expressions in  Modern Chinese. In: Asian and African Linguistic Studies II, Studia Orientalia Pragensia XIV, Praha: Univerzita Karlova, 1985, s. 2-13

 

VOCHALA, Jaromír – HRDLIČKOVÁ, Věna. Úvod do studia sinologie, Část filologická, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 2. vyd. 1989. 265 s. 

 

VOCHALA, Jaromír. Průpravná fonetická cvičení. In:. Tlumočnická cvičení. Vybrané reálie ČSSR (česká část). Jaroslav Vacek, Alice Kramerová, Marie Formánková a kolektiv. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 9-55, 87-92, 107-112

 

VOCHALA, Jaromír. Chinese Characters nad the Problems of the Science of Script. In: Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Phonetica Pragensia VII, Praha: Univerzita Karlova, 1985, s. 121-138

 

VOCHALA, Jaromír. Chinese Writing System, Minimal Graphic Units, Acta Universitatis Carolinae, Monographia LXX. Praha: Univerzita Karlova, 1986, 143 s.  

雅 · 沃哈拉 . 汉语教学中的汉字问题. In: 语言教学与研究, 1986, 3, 北京语言学院出版社, 1986. (VOCHALA, Jaromír (Ya. Wohala): Problémy čínských znaků ve výuce čínštiny. In: Výuka a zkoumání jazyků, 1986, 3. Peking: Nakladatelství Pekingský jazykový institut, 1986), s. 104 – 108

雅 ·  沃哈拉 . 基础阶段的汉字, 语音和语法教学In第一届国际汉语教学讨论会文选, 北京语言学院出版社, 1986. (VOCHALA, Jaromír (Ya. Wohala). Výuka čínskému písmu, čínské fonetice a gramatice v základní etapě. In: Vybrané příspěvky z 1. mezinárodního sympozia o výuce čínštiny, Peking: Nakladatelství Pekingského jazykovědného institutu, 1986.) s. 595 – 598

雅 ·  沃哈拉.  漫谈汉语语素的特征In.:中国语文Zhōngguó Yŭwén, 2, 1987. 北京 : 中国社会科学出版社.  (VOCHALA, Jaromír (Ya. Wohala). K zvláštnostem morfému v čínštině. In: Čínský jazyk, 2, 1987, Peking: Nakladatelství Společenské vědy), s. 93-100,

 

VOCHALA, Jaromír.  A Few Notes to the Analysis of the Chinese Writing System. In: Problemy językóv Azji i Afryki, Warszawa: Państwove Wydawnictwo Naukowe, 1987, s.127-129, 3 s.

 

VOCHALA, Jaromír. A Note on Chinese Syntax. In: Asian and African Linguistic Studies III, Studia Orientalia Pragensia XVII, Praha: Univerzita Karlova, 1988, s. 127-139,

 

VOCHALA, Jaromír – ZASTÁVKA, Zdeněk. Klasifikace tahových prvků pro popis grafických jednotek čínského znakového písma. In: K otázkám společenského vědomí: K poctě 65. narozenin prof. RSDr. Václava Rába, CSc., Praha: Univerzita Karlova, 1988, s. 103-115

 

VOCHALA, Jaromír – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Verbo-nominal Phrasemes in Modern Chinese. Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1990, 121 s.

 

VOCHALA, Jaromír – CONG LIN – VOCHALOVÁ, Žu-čen. Audioorální a tlumočnická cvičení z čínského jazyka 1. Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1991, 77 s.  

 

VOCHALA, Jaromír. Stručný čínsko-český a česko-čínský slovník  汉捷捷汉简明词典, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, 262 s.

 

VOCHALA, Jaromír. Čínský přepis pinyin a jeho užití v češtině. In: Transkripce čínštiny, sborník statí, Praha: Česko-čínská společnost, tiskárna Novotný, spol. s r.o. Rakovník, 1999, s. 33-39,

 

VOCHALA, Jaromír.  Čínsko-český a Česko-čínský slovník, 汉捷捷汉词典, Praha: Nakladatelství LEDA, 2003, 616 s. (Čestné uznání udělené porotou soutěže Slovník roku)

 

VOCHALA, Jaromír. Konfucius v zrcadle Sebraných výroků, Praha: Academia, Edice Orient, sv. 3., 2009, 534 s.

 

Komentované překlady z klasické čínštiny

Zpěvy od Žluté řeky (výbor ze staré čínské lidové poezie, překlad a přebásnění Jaromír Vochala), Praha: Práce, 1986, 2. vyd. 1987. Poznámky, vysvětlivky a doslov, s. 69–82. (Nakladatelská cena vydavatelství a nakladatelství ROH Práce za překlad a uspořádání výboru čínské lidové poezie, 1987.)

 

Zpěvy od Žluté řeky. Z čínských originálů přeložil, přebásnil, ilustrace vybral, úvod a doslov napsal Jaromír VOCHALA, Praha: Vyšehrad 2014, vydání třetí, v nakl. Vyšehrad vydání první.

Kniha písní: Broskvůňko. Přeložil Jaromír Vochala. Prosím tě…. Přeložil Jaromír Vochala. In: Klenoty čínské literatury, Lucie Olivová. Praha: Nakladatelství Portál, 2006

 

Lidové písně yuefu: Letí pávi… Přeložil Jaromír Vochala. Píseň o Mulan. Přeložil Jaromír Vochala. In: Klenoty čínské literatury, Lucie Olivová. Praha: Nakladatelství Portál, 2006

 

Setkání, lidová píseň. Překlad Jaromír Vochala. In: Nejkrásnější díla literatury staré Číny. Vydalo Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice v Praze.

Čchü Jüan: Z Čchuských  písní,Praha: BB/art, 2004. Překlad, poznámky, komentáře a doslov Jaromír Vochala, s. 131 – 172

 

Chuské písně: Horská víla, Setkání s hořkostí. Přeložil Jaromír Vochala. In: Klenoty čínské literatury, Lucie Olivová. Praha: Nakladatelstvím Portál, 2006

 

Sebrané výroky. In: Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Překlad, poznámky a vysvětlivky Jaromír Vochala.  Praha: Academia, Edice Orient, sv. 3., 2009, s. 19-121

 

Střední míra. In: Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Překlad, poznámky a vysvětlivky Jaromír Vochala. Praha: Academia, Edice Orient, sv. 3. 2009, s. 421-445

 

Veliké učení. In: Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Překlad, poznámky a vysvětlivky Jaromír Vochala. Praha: Academia, Edice Orient, sv. 3., 2009, s. 446-458

 

Ostatní překlady                                                                                                                                             

  1. Z češtiny do čínštiny

卡· 哈· 鲍罗夫斯基. 拉夫腊国王Lavra Guowang . 吴和译, 上海, 少年儿童出版社, 1959.  (K. H. Borovský. Král Lávra, překlad Wu He, Šanghaj: Nakladatelství dětské literatury, 1959)

 

  1. Z čínštiny do češtiny

Mao Tun.  V tygří tlamě (茅盾著,腐蚀). 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1960, 2. (opravené) vyd. pod titulem Rozklad, Praha: Odeon, 1967

Mao Tun:  Před zastavárnou (当铺前). In: Jarní hedvábníci, Praha: SNKL, 1963  

Chang Tíen-i: Mr. Hua Wei (张天翼,华威先生) s I. Lewitovou, In: New Orient 4, Praha: Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1966   

Čang Tchien-i: Pomsta (报复 ). In: Světová literatura,  6/SL, Praha: Odeon, 1972      

Čang Tchien-i:  Pan Chua Wej (华威先生), In: Světová literatura, 6/SL, Praha: Odeon, 1972   

Čang Tchien-i: Buddhova moc (菩萨的威力). In: Světová literatura,  6/SL, Praha: Odeon, 1972 

 

Recenze

Dobson,W.A.C.H.: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. Toronto: University of Toronto Press, 1962. In: Orientalistischen Literaturzeitung, 1966. Nr 5/6

Dobson,W.A.C.H.: Late Archaic Chinese. A Grammatical Study. Toronto: University of Toronto Press, 1962. In: Orientalistischen Literaturzeitung, 1966. Nr 5/6

Švarný, Oldřich, a kol.: Úvod do hovorové čínštiny. In: Acta Univertitatis Carolinae – Philologica 2, 1969

 

Články k životnímu jubileu

Olga Lomová: Dr. Vochalovi k šedesátinám. In Nový Orient 7. Praha: Academia, nakladatelství ČSAV, 1987.

 

Věna Hrdličková: Sinolog Jaromír Vochala osmdesátníkem. In Fénix, časopis Česko-čínské společnosti 2/2007, ročník 8. Praha: SERIFA, 2007

         

Biografický rozhovor

Rozhovor s doc. Jaromírem Vochalou, Dne 11. září 2011 se ptala PhDr. Ivana Bakešová.  In:  Fénix, Časopis Česko-čínské společnosti, 2/2012

 

Ocenění

Nakladatelská cena vydavatelství Práce (v r. 1987) za překlad uspořádání výboru Zpěvy od Žluté řeky, 1. vyd. Praha: Práce, 1986, 2. vyd. 1987

 

Čestné uznání udělené v r. 2004 porotou soutěže Slovník roku za Čínsko-český a česko-čínský slovník, LEDA, 2003

 

Ocenění ministra kultury pro „Přátelé českého umění (Artis Bohemiae Amicis)“, 2017