Velvyslanec Tomšík exkluzivně pro Sinoskop: Pojďme společně obracet neznámé ve známé

Velvyslanec Tomšík exkluzivně pro Sinoskop: Pojďme společně obracet neznámé ve známé
10 / 6 / 2019 Vladimír Tomšík

Výročí jsou vždy vhodnou příležitostí k zamyšlení se nad tím, co jsme prožili, kde se nacházíme a co nás čeká. To platí i u 70. výročí navázání diplomatických vztahů naší země s Čínou. Zamýšlet se nad relacemi se členy EU, spojenci v NATO či dalšími blízkými a podobně smýšlejícími zeměmi je relativně jednoduché, neboť v takovémto případě většinou řešíme otázky ryze praktického charakteru.

Ve světě matematiky bychom to nazvali jako relace s „jednou známou proměnou“. Pokud však jde o Čínu, tak se domnívám, že je to pro obě země stále ještě relace s „neznámou“, či alespoň s velmi „proměnlivou proměnou“, ačkoliv se vzájemně poznáváme již nejméně 70 let. O to více práce, ale i příležitostí, v rámci dosažení lepšího poznání, vzájemného pochopení a následného dosažení konkrétních výstupů nás všechny ještě čeká.

Z České republiky (ČR) cestuje do Číny stále více a více lidí, udržujeme živé obchodní styky, stoupá počet českých studentů v Číně a více Čechů se učí čínsky, rozšiřuje se povědomí o reálné situaci v Číně, o její bohaté a dlouhé historii. Přesto však dobrá znalost poměrů a možností uspět v Číně je mezi českými lidmi stále velmi nízká.
Existuje silná tendence ke zjednodušování pohledů – a to nejen v ČR, ale i v Číně. Na jedné straně mezi některými Číňany sice existuje základní povědomí o České republice či o Československu, o přátelství a produktech z dob socialismu, zároveň i relativně velká část městské populace si je vědoma krás Prahy (rozhodně pak statisíce čínských turistů, kteří každoročně míří do Prahy), znají kulturní bohatství Česka a naše tradiční produkty, jako jsou křišťál či pivo. Na straně druhé však v Číně mnohdy ne zcela správně chápou fungování naší společnosti, důraz na demokracii, lidská práva a důležitost dalších našich základních hodnot.

Hlavním úkolem velvyslanectví je budovat dobré vztahy na těchto základech s vědomím nedostatků v pochopení „neznámých“ na obou stranách a přispívat k dalšímu a hlubšímu poznání našich národů a kultur, které pak tvoří základ dlouhodobých a pevných vztahů. Jsou to právě mezilidské kontakty, které napomáhají v komunikaci.
Pro výrazné zintenzivnění mezilidských kontaktů, setkání a vzájemných výměn byly v uplynulých 5 letech vytvořeny vynikající podmínky – čtyři přímá letecká spojení, zvýšený počet stipendií v Česku i Číně, rostoucí zájem o studium češtiny v různých regionech Číny a intenzivnější propagace ČR jako destinace pro čínské studenty.

Docházelo k užší spolupráci jednotlivých regionů a měst. Prostor pro další navýšení výměn ve všech oblastech je i nadále velký, například v kultuře nám stále ještě chybí zřízení Českého centra.
Dosažené úspěchy v rozvoji mezilidských kontaktů by však nebyly možné bez kvalitního politického dialogu. Na politické úrovni je třeba udržovat a dále vylepšovat pravidelné, strukturované a pragmatické kontakty a dialogy mezi vládami obou zemí, bez kterých je složité a často až nemožné udržovat dosavadní nastolenou dynamiku vztahu. Cílem je mít kvalitní a pragmatické vztahy doslova „za každého počasí“. Hlavním nástrojem pro tento dialog by jednoznačně měla být Mezivládní komise, jejíž jednání je symbolicky naplánováno právě na tento výroční rok.
Tato komise bude mít za úkol zastřešit existující tři pilíře dialogu – meziministerské konzultace MZV ČR a MZV ČLR (politický dialog), Smíšený ekonomický výbor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu ČLR (ekonomický dialog) a spolupráci na bázi projektů zastřešenou „Česko-čínským centrem spolupráce“ pod tématem Belt and Road iniciativy mezi MPO/MZV ČLR a Národní rozvojovou a plánovací komisí.

Neméně důležitým zadáním pro další úspěšný rozvoj vztahů je podporovat, kde je zájem a kde je potřeba, aktivity českých firem v Číně. A to platí i pro české firmy, které by na čínský trh teprve chtěly začít vyvážet. Velvyslanectví v Pekingu se soustředí na podporu na vládní úrovni (informace o teritoriu a příležitostech, propojování s kontakty, oblast certifikací, ale i ucelená propagace České republiky v rámci Czech Days, kde je propagace českých firem vnímána jako hlavní cíl).
Ve většině případů se postupuje v kooperaci s ostatními rezorty a agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, a tak by to mělo být i nadále. Jsem velmi rád, že v měsíci červnu se otevírá zastoupení CzechTrade v Guangzhou, čímž vzniká nová základna propagace Česka v jižní Číně. V kombinaci s plánovaným pátým přímým leteckým spojením z jihu Číny do Česka bude možné lépe využít obrovský potenciál celého jihu Číny ve vzájemném obchodě s ČR.

Těším se na spolupráci na těchto i jiných tématech se všemi relevantními partnery v ČR i v ČLR ve výročním období 70. výročí. Pojďme společně obracet „neznámé“ ve „známé“, pojďme vést strategický dialog, včetně dialogu o otevřených a citlivých otázkách, a umožnit firmám a občanům cestovat, potkávat se, sdílet zkušenosti, spolupracovat a obchodovat s co nejméně překážkami.
To vše v souladu s dialogem na úrovni EU-ČLR a jeho prioritami, které ČR spoluutváří s ostatními členskými zeměmi EU. Sednout si ke společnému jednacímu stolu, naslouchat jeden druhému a hledat společné jmenovatele je tou jedinou správnou cestou směřující k další vzájemně prospěšné spolupráci.

Vladimír Tomšík, velvyslanec ČR v ČLR