Transkripční tabulka

Transkripční tabulka
1 / 9 / 2019

Iniciály

Pinyin Česká transkripce 
b p
p pch
m m
f
d
t tch 
n
l l
g k
k kch
ch
j ť
q čch
x s
zh č
ch čch
sh š
r ž
z c
c cch
s s

Finály
Pinyin Česká transkripce 
-a (a) -a (a)
-o (o) -o (o)
-e (e) -e (e)
-e (po i, ü) -e (po i, ü)
-i (yi)  -i (i)
-i (po zh) -'
-i (po z) -'
-u (wu) -u (wu)
-ü (yu) -ü (jü)
-ai (ai) -aj (aj)
-ei (ei) -ej (ej)
-ao (ao) -ao (ao)
-ou (ou) -ou (ou)
-an (an) -an (an)
-en (en) -en (en)
-ang (ang) -ang (ang)
-eng (eng) -eng (eng)
-ong (weng) -ung (weng)
-r (er) -r (er)
-ia (ya)  -ia (ja)
-iao (yao)  -iao (yao)
-ie (ye) -ie (jie)
-iu (you)  -iou (jou)
-ian (yan) -ien (jen)
-in (yin) -in (jin)
-iang (yang) -iang (jang)
-ing (ying) -ing (jing)
-iong (yong) -iung (jung)
-ua (wa) -ua (wa)
-uo (wo) -uo (wo)
-uai (wai) -uaj (waj)
-ui (wei) -uej (wej)
-uan (wan) -uan (wan)
-un (wen) -un (wen)
-uang (wang) -uang (wang)
-üe (yue) -üe (jüe)
-üan (yuan) -üan (jüan) 
-ün (yun) -ün (jün)