Maturita ve Vietnamu: možná inspirace pro české školství?

Maturita ve Vietnamu: možná inspirace pro české školství?
8 / 4 / 2020 Duc Pham

Stejně jako všude ve světě, i ve Vietnamu nyní lidé obrací pozornost k pandemii COVID-19, která ovlivňuje každodenní život ze všech aspektů. Jedním z mnoha tvrdě zasažených oborů je vzdělávání. Od lunárního nového roku 2020 na konci ledna jsou žáci a studenti podél celé země nuceni zůstat doma, neboť už od 3. února jsou školy zavřené kvůli prevenci šíření viru. Učitelé a žáci spolu komunikují už přes 2 měsíce přes virtuální třídy. Tato událost se nejvíce dotkne studentů připravujících se na letošní maturitní zkoušku.

Ve Vietnamu se maturitní zkouška koná každoročně koncem května, před ní musí studenti dokončit všechny předměty. Nicméně pro pandemii COVID-19 je pravděpodobné, že studenti nebudou moci včas uzavřít všechny předměty posledního roku střední školy. Z tohoto důvodu se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo posunout maturitní zkoušku (maturitní zkouška je ve Vietnamu státní) na polovinu srpna, aby se na ni mohli studenti připravit, pokud možno co nejlépe.

 

V současné době mají rodiče ve Vietnamu dva protichůdné názory. Někteří se domnívají, že ministerstvo školství by mělo změnit počet předmětů maturitní zkoušky v důsledku dopadu pandemie, a jiní trvají na tom, že by měl být zachován stejný formát testu jako v předchozích letech, aby byla zajištěna rovnost a transparentnost. Jak tedy vypadá maturitní zkouška ve Vietnamu?

 

V letošním roce se maturita skládá z pěti testů: matematika, vietnamština společně s literaturou, angličtina (ve zvláštních případech lze zvolit jiný cizí jazyk), kombinace přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie) a kombinace společenskovědních předmětů (dějepis, zeměpis, občanská výchova). Všichni studenti jsou povinni maturovat z matematiky, vietnamštiny a angličtiny. Poté si studenti zvolí buď test z kombinace přírodovědných předmětů nebo z kombinace společenskovědních předmětů.

 

Úspěšný maturant musí tedy projít čtyřmi testy. V žádném z nich nesmí mít méně než 1 bod (všechny testy, kromě vietnamštiny, jsou tzv. multiple choice, kde studenti vybírají jednu správnou odpověď ze čtyř možností, za každou správnou odpověď student dostává 0,2 bodu, a proto je nutné mít alespoň 5 z 50 otázek správně, neboť testy jsou hodnoceny na škále 0-10 bodů), průměrný počet bodů ze všech čtyř testů dohromady nesmí být nižší než 5 (například z matematiky má student 10 bodů, z angličtiny 1 bod, z vietnamštiny 3 body a ze zvoleného testu 5 bodů, celkem 19/4 = 4,75 bodů) a též průměrný počet bodů ze všech předmětů maturitního ročníku nesmí být nižší než 5.

 

Metoda výpočtu výsledku maturity:

Maturitní známka = [(součet 4 testů + součet bodů za úspěchy)/4 + průměrný počet bodů ze všech předmětů maturitního ročníku]/2 + přednostní body

 

Body za úspěchy jsou body z úspěšné účasti na středoškolských olympiádách z různých předmětů, nejvíce lze do vzorce přičíst 2 body. Přednostní body obdrží buď studenti ze vzdálených venkovských oblastí nebo studenti, jejichž rodiče byli či jsou vojáci sloužící vlasti. I tady lze získat maximálně 2 body. Celkem je tedy možné obdržet 4 body, které nejsou přímo vázány na testy.  

 

Letos se ministerstvo školství rozhodlo sloučit maturitní zkoušku ze střední školy a přijímací zkoušky na vysoké školy v jednu zkoušku. Na základě typu vysoké školy si studenti vyberou buď test z kombinace přírodovědných předmětů nebo z kombinace společenskovědních předmětů.

 

Formát testů je následující:

   - Povinný test z matematiky obsahuje 50 otázek typu „multiple choice” ze čtyř variant, kde pouze jedna odpověď je správná, studenti na tento test mají 90 minut.
   - Povinný test z angličtiny též obsahuje 50 otázek typu „multiple choice” ze čtyř variant, kde pouze jedna odpověď je správná, studenti však na tento test mají pouze 60 minut.
   - Povinný test z vietnamštiny a literatury je ve formě esejí, kde studenti mají 2 hodiny na volné odpovědi.
   - Volitelný test z kombinace přírodovědných předmětů obsahuje 120 otázek typu „multiple choice” ze čtyř variant, kde pouze jedna odpověď je správná, studenti na tento test mají 150 minut. 120 otázek se dělí na 40 otázek z biologie, 40 otázek z fyziky a 40 otázek z chemie.
   - Volitelný test z kombinace společenskovědních předmětů obsahuje taktéž 120 otázek typu „multiple choice” ze čtyř variant, kde pouze jedna odpověď je správná, studenti na tento test mají také 150 minut. 120 otázek se dělí na 40 otázek z dějepisu, 40 otázek ze zeměpisu a 40     otázek z občanské výchovy.

   - Existuje několik vysokých škol, které přijímají přímo na základě vysvědčení ze všech ročníků střední školy a na základě úspěchů z olympiád. Tyto vysoké školy nehledí na výsledek maturitní zkoušky.

 

Je nutné podotknout, že ministerstvo školství neustále mění formát maturitních zkoušek i přijímacích zkoušek na vysoké školy. Během letošního roku už také minimálně dvakrát upravilo termín ukončení školního roku 2019-2020.

 

Podíváme-li se na finanční zátěž pro státní kasu za organizaci státních maturitních zkoušek, průměrně na studenta stát utratí 400 000 dongů (v přepočtu zhruba 430 Kč). Každým rokem maturuje zhruba 1 milion studentů, což státní kasu stojí okolo 400 miliard dongů (430 milionů korun).

 

Podle statistik každým rokem úspěšně projde maturitní zkouškou přes 90 % maturantů. Máme tedy očekávat, že přes 900 000 studentů půjde na vysoké školy? Odpověď zní ne, neboť ve Vietnamu si studenti musí platit i za studium na státní vysoké škole a ne každá rodina si tak může dovolit poslat dítě na čtyřleté bakalářské studium stojící okolo 47 milionů dongů (okolo 50 tisíc korun).

 

Systém vietnamského školství v kostce

Podle vládního nařízení 1981/QD-TTg je ve Vietnamu 8 úrovní vzdělávacího systému, počínaje mateřskou školou, na níž navazuje první stupeň základní školy (od první do páté třídy). Druhý stupeň je stejně jako v České republice od šesté do deváté třídy. Nicméně Vietnam má tzv. třetí stupeň, od desáté do dvanácté třídy všeobecného vzdělání. Studenti proto maturují ve věku osmnácti let.

 

Po maturitní zkoušce část studentů pokračuje na vyšší odborné školy, většina však zvolí bakalářské studium na vysokých školách. Po bakalářském stupni mohou studenti pokračovat na magisterské studium a poté na doktorské studium.

 

Vysoká škola však není jediná cesta. Mnozí studenti ukončí vzdělání ve školních lavicích po úspěšném absolvování maturitních zkoušek a poté kráčí životem dle svého. Ať už se rozhodnou jakkoli, smyslem vzdělání je porozumění světu okolo nás a nám samotným. A to se učíme celý život!

 

Duc Pham, ekonom, lingvista a pedagog

 

Příloha: Ukázka maturitních testů z matematiky (2019):